Македонски народни гатанки

Од богатата ризница на макдонскиот фолклор, Македонски народни гатанки… Кибирит Целјот дрвен во глата црвен.Дрвено, надрвено, на главата нацрвено.Киселина – оцетЉута кучка в кланик

Read more

Нaродна филозофија – гатанки

Гатанки од богатата македонска народна ризница… Дрен и дренки Царот во зелено, војската во црвено.Сам царот во зелено, сејмените во црвено. Ѓумче Кусо мече

Read more

Гатанки – Од минатото на Малешевијата

Во Малешево има доста гатанки, кои се слушаат во долгите зимски ноќи, при ноќните седенки, наречени попретки (на предење). Како примери овде наведуваме повеќе

Read more

Гатанки од Разлошко

Народни гатанки од пределот на Разлошко, во Пиринскиот дел на Македонија… Арапка се чекари, арапин ја јаа. (Пирустија и тенџере) Бела гаска на една

Read more