Гатанки – Од минатото на Малешевијата

Во Малешево има доста гатанки, кои се слушаат во долгите зимски ноќи, при ноќните седенки, наречени попретки (на предење).

Како примери овде наведуваме повеќе гатанки:
– В среде море оган гори? (Кандило)
– Два моја брата, куга са слепи, милувам ги; куга прогледнат, мраза ги. (Нова и искината облека)
– Дења слуга, през ношчи господарка! – (Метла)
– Дрво дафиново у недеља цавти? (Велигден)
– Д’га Мара сенка нема. (Река)
– Д’га, д’га като важе, (јаже) гребе, гребе, като маче; ни е важе, ни е маче? -(Капина)
– Еже, меже, туту меже; кажувам ти, не го знаш? (Еж).
– Един овен заклах, девет кожи одрах? – (Кромид).
– Ѕид ѕидосан, вар варосан, нима (нема) ѕирка ни проѕирка? – (Јајце).
– Живу живуленце, на грамада седеше; живо месце теглеше? – (Дете кога цица).
– Клекна кмет, искара мед; видеа го двоица, фанаха го петина. – (Кога кокошката снесува јајце, а домаќинката го зема)
– Кралев зет на кол виси. (Пушка)
– Малено грненце, слатко веривце? – (Лешник)
– Мајка се сиромаши, а дете се богати. (Кадела и вретено).
– Млекото и се јаде, а месото не. – (Доилка и дете).
– Нишчо не изгубила а тера, нити је болна а стенка. – (Свиња).
– Од месо шише, од железо печење. – (Прст во прстен).
– Одрана коза низ село оди, ем реве. – (Гајда).
– Петина брата ајдука фанаха, у темница го турија. – (Рака, залак и уста).
– Прежда преде, платно ткае, гол се влече. (Пајак).
– Распердушена мајка, убаво дете, лудо внуче. (Лоза, грозје и вино).

– Сиво биче по тумбица пасе? (Брич кога бриче).
– Син гарван под земја лита. (Ралник на плуг).
– Тркалин татко, перната мајка, шупливи деца. (Разбој и цевки)
– Царева ќерка сос илјада кошули, духна ветар, виде и се гола снага? (Кокошка)

Од книгата „Малешево и Малешевци“ од Јеремије Павловиќ, Београд 1929 г.

You May Also Like