Конкурс „Млади поети“ на Агенцијата за млади и спорт

Агенцијата за млади и спорт распиша Конкурс за поетски творби од автори на возраст од 15 до 29 години …

agencija_za_mladi_i_sport_logo

Целта на новиот проект „Млади поети“ е да ја поттикне креативноста на младите и кај нив да ја стимулира љубовта кон пишаниот збор. Конкурсот ќе трае до 30 септември. Најдобрите творби ќе бидат објавени во збирка кон крајот на 2014 година, а парични награди ќе има за првите тројца – за прва награда 15.000 денари, за втора 10.000 денари и за трета награда 5.000 денари.

Покрај критериумот возраст, во условите на конкурсот стои авторите да немаат објавено збирки поезија и да достават најмалку две поетски творби. Пристигнатите творби ќе бидат оценувани од комисија формирана од Агенција за млади и спорт.

– Секој кандидат своите дела треба да ги достави во затворен плик на кој на горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај”, а во средината треба да биде назначена точната адреса на примачот. Надворешноста на пликот не смее да содржи никакви ознаки за испраќачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика, од кои едниот со ознака „предлог” под шифра, а другиот со документација со иста шифра ја содржи документацијата и идентификацијата на испраќачот, соопшти Агенцијата.

Пликовите со творбите треба да се пратат на адреса: Агенција за млади и спорт Сектор млади, ул. Френклин Рузвелт бр.34, 1000 Скопје, со назнака „за Конкурсот Млади поети“ или лично, во Архивата на Агенцијата за млади и спорт.

За дополнителни информации заинтересираните можат да се обратат на тел. (02) 3113-705, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот, или во просториите на Агенција за млади и спорт, Сектор млади.

You May Also Like