Конкурс за откуп на самостојно реализирани публикации

Заради афирмација и поддршка на издавачката дејност, Министерството за култура во 2013 година обезбеди средства од Буџетот на Република Македонија за откуп на самостојно реализирани публикации со уметничка и културна содржина во печатена и во електронска форма, првпат издадени во периодот од 21.5.2012 год. до 20.5.2013 год.

Министерството за култура ќе откупи публикации од следниве области:

·         творештво од автори од Република Македонија на македонски јазик и на јазиците на заедниците (до 100 примероци);

·         преводна литература од светски автори (до 50 примероци);

·         монографии (до 30 примероци);

·         речници ( до 30 примероци);

·         мултимедијални ЦД-ромови од областа на културата (до 30 примероци).

Деталнми информации околу условите за конкурирање тука:

You May Also Like