Игрите во периодот на некрстените денови – Василица Сурова

Во некои краишта на Македонија како на пример во струшкиот, демирхисарскиот, охридскиот крај и други обредните игри со маски се играат на верскиот празник

Read more