Српската издавачка куќа „Систем стрипс“ со стрип-омнибус „Фронт линија“ во кој има и македонски автори

Во соседна Србија, деновиве беше објавен најновиот број на публикацијата „Линије фронта“ во која со свој стрип е застапен и македонскиот автор Владо Николовски. Се работи за стрипот од четири табли „12 септември 1914, Петроварадинска тврдина“, кој Николовски го црта според сценарио на Предраг Ѓуриќ од Нови Сад.

„Со Предраг заеднички имаме направено десетина кратки стрипови. Последниот од нив обработува вистинска случка од почетокот на Првата светска војна, кога Австроунгарците стрелаат неколку локални заробени мештани меѓу кои и познатата млада сликарка Даница Јовановиќ“, посочува Николовски.
„Линије фронта“ е популарна стрип-едиција во издание на белградски „Систем комикс“, која со поддршка од Францускиот институт во Србија се појавува со цел одбележување на стогодишнината од Првата светска војна (1914 – 1918). Следејќи ја досегашната традиција, како што известуваат од издавачот, седумте објавени стрипови и во овој деветти број ги истражуваат остатоците од колективното несвесно поврзани со Големата војна.
Покрај Николовски, во оваа српска едиција со свои стрипови досега се имаат претставено и македонските автори Александар Стеванов, Дарко Богданов, Иво Николов и Јован Секулоски.

—————————

По повод одбележувањето на стогодишнината од почетокот на Првата светска војна, издавачката куќа „Систем стрипс“ се здружи со Францускиот институт во Србија за објавување на стрип-омнибус „Фронт линија“.

Темата на стрип албумот „Фронт лајн“ е животот на фронтот за време на Големата војна. Првиот албум се состои од десет раскази напишани од пет француски и пет српски сценаристи, сите илустрирани од десет српски карикатуристи. Прекрстувајќи ги нивните ставови за конфликтот што се случи еден век порано, „Предните редови“ ги истражуваат остатоците од колективното несвесно и темите се пренесуваат од генерација на генерација.

Меѓу авторите беа звучни имиња на европски стрипови, како Родолф, Бруно Фалба, Филипа Зитка, Алекса Гајиќ, Зоран Јањетов, Зограф, Дражен Ковачевиќ, Дарко Перовиќ … Предговор на овој прв албум Првите редови ги напиша историчарот Jeanан-Пјер Верни, кој го напиша и албумот „Проклета војна“! на прославениот француски автор на стрипови Жак Тарди. Стрипот е објавен на српски и француски јазик.

Овој албум во следните години го следеше вториот, третиот, четвртиот… осми албум, кој имаше меѓу седум и дванаесет раскази, но овој пат, освен неколку приказни напишани од француски сценаристи и тројца руски автори, други писатели на приказни Срби и автори од регионот. Покрај младите и сè уште во светот на стрипот, не етаблираните автори како што се Иван Стојковиќ, Драган Пауновиќ, Павле Зелиќ, Александар Золотиќ, Миленко Мишиќ, Игор Крстиќ, Јелена Вучиќ, Жељко Обреновиќ, Милан Држа, Лука Чакиќ, Ненад Цвитичанин автори кои работат за најголемите француски издавачки куќи (Гленат, Хуманоидс, Делкурт), како што се Р.М.Гера, Милорад Викановиќ Маза, Милан Јовановиќ, Игор Кордеј, Стеван Субиќ, Жељко Пахек и други.
Деветтиот албум е пред вас. Има седум приказни, од кои најдолгите се потпишани од словенечки автори – Маријан Пушевац и Гаспер Крајнц.

Тука се и домашните автори Дарко Гркиниќ, Пеџа Гиневски, Властимир Мандиќ, Предраг Ѓуриќ и Владо Николовски, Миодраг Милановиќ и Владимир Весовиќ, како и младите надежи Ана и Сара Живковиќ.

Официјален текст од „Систем комикс“ по повод излегувањето на новиот број:

Povodom obeležavanja stogodišnjice od početka Prvog svetskog rata, izdavačka kuća System Comics udružila se sa Francuskim institutom u Srbiji u cilju objavljivanja strip omnibusa Linije fronta.
Tema strip albuma Linije fronta bila je život na frontu tokom Velikog rata. Prvi album se sastojao od deset kratkih priča koje je napisalo pet francuskih i pet srpskih scenarista a sve to je ilustrovalo deset srpskih crtača. Ukrštanjem njihovih pogleda na sukob koji se dogodio vek ranije, Linije fronta istražuju ostatke kolektivnog nesvesnog i teme prenete sa kolena na koleno.
Među autorima se bila zvučna imena evropskog stripa, poput Rodolfa (Rodolphe), Bruna Falbe (Bruno Falba), Filipa Zitke (Philippe Zytka), Alekse Gajića, Zorana Janjetova, Zografa, Dražena Kovačevića, Darka Perovića… Predgovor za ovaj prvi album Linije fronta pisao je istoričar Žan-Pjer Verne (Jean-Pierre Verney), ujedno i scenarista albuma Prokleti rat! proslavljenog francuskog strip autora Žaka Tardija (Jacques Tardi). Strip je objavljen na srpskom i na francuskom jeziku.
Za ovim albumo u godinama koje su dolazile usledio je drugi, treci, četvrti… osmi album, koji su imali između sedam i dvanaest priča ali ovog puta, osim par priča koje su napisali francuski scenaristi i tri ruska autora, ostali autori priča su Srbi i autori iz regiona. Pored mladih i još u svetu stripa neafirmisanih autora kao što su Ivan Stojković, Dragan Paunović, Pavle Zelić, Aleksandar Zolotić, Milenko Mišić, Igor Krstić, Jelena Vučić, Željko Obrenović, Milan Drča, Luka Cakić, Nenad Cvitičanin… tu su i autori koji rade za najveće francuske izdavacke kuće (Glenat, Humanoids, Delcourt), kao što su R. M. Gera, Milorad Vicanović Maza, Milan Jovanović, Igor Kordej, Stevan Subić, Željko Pahek i drugi.
Deveti album je pred Vama. Ima sedam priča od kojih najdužu potpisuju slovenski autori – Marijan Puševac i Gašper Krajnc.
A tu su i domaći autori Darko Grkinić, Peđa Ginevski, Vlastimir Mandić, Predrag Đurić i Vlado Nikolovski, Miodrag Milanović i Vladimir Vesović kao i mlade nade Ana i Sara Živković.

https://www.facebook.com/systemcomics/posts/3614733725257554

You May Also Like