Сениште во Велес

Марија Сазданица откоа си вечерале со сина је Петрета, си легнале на чардаче да спијат. Петре беше заспал, а Марија уште не беше заспала.

Read more

Сеништа – Народни верувања

Нaлегнуање од сениште во г. Скопје – Ристе Мицов отишол во г. Скопје за да работит на занаат казанџиски, чунки во Прилеп се опустил

Read more