Цркви и манастири во охридско

Цркви и манастири во Македонија, во охридскиот крај… Плаќе Црква Св. Илија. На едно возвишение, на југозападниот дел, надвор од селото се наоѓа црква

Read more

Обичаи и верувања – Записи и натписи

Оваја книга за продавање. Кој ќе ја сака нека готви осом грош, нека ја купи од попа Кирила од манастир Пречиста, Крнино глаголемиј, велаќим,

Read more

Свадбени обичаи од охридско Скребатно

Кон свадбата во Скребатно отсекогаш се гледало како на најсвечен и најрадосен чин во животот, зашто на секој млад човек, тоа еднаш му се

Read more