Обичаи и верувања – Записи и натписи

Оваја книга за продавање. Кој ќе ја сака нека готви осом грош, нека ја купи од попа Кирила од манастир Пречиста, Крнино глаголемиј, велаќим,

Read more