УКИМ потпиша договор за соработка со Универзитетот Аристотел

Тргнувајќи од желбата и заедничкиот интерес за меѓууниверзитетска соработка како и соработка во високото образование, ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Р. Македонија, проф. д-р Велимир Стојковски  и ректорот на  Аристотел универзитетот во Солун, Р. Грција,  проф. д-р Јанис Милопоулос, потпишаа Договор за соработка  во областа на образованието, науката и културата во рамките на областите застапени на двата универзитета.

Договорот за соработка предвидува размена на кадар во сите наставно-научни области застапени на двата универзитета. Двата универзитета, исто така, заеднички ќе аплицираат до соодветните институции и организации на ЕУ со цел обезбедување средства и грантови во областите од заемен интерес за двата универзитета како и за Република Македонија и за Република Грција.

You May Also Like