Промоција на нова книгa од Венко Андоновски

Во рамки на Саемот на книга, во четврток 10ти април, во 12 часот во салата за промоции, издавачката куќа „Галикул“ ќе ја промовира книгaта „О/Абдукција на теоријата Том 2: НАРАТОЛОГИЈА“ од Венко Андоновски. Промотор на книгaта ќе биде Тодор Чаловски.

Venko Andonovski portret

По првиот том од О/Абдукција на теоријата, серија на теориски книги во кои ја преиспитува употребливоста на теориите за текстот и културата денес, насловен како Жива семиотика (и награден со наградата „Димитар Митрев“), Венко Андоновски продолжува во истата насока и во вториот том.

Овојпат, во вториот том, авторот ги става „под лупа“ наративните неории во ранг од формализмот до постструктурализмот и деконструкцијата, и преку тестирање на клучните поими – доаѓа до извесни важни заклучоци околу примеливоста на наратологијата денес. Кон наратологијата ја придружува и театрологијата, особено оној нејзин дел кој своите теориски концепти ги извлекува главно од наратолошките и семиотичките сфаќања за наративот, дејството, драмската ситуација и ликовите. Јасно е зошто е тоа можно: и наративот и драмите имаат ликови, дејства, заплет, логика на настаните/драмските ситуации.

И овојпат доминира лексикографски пристап кон материјалот, како и во Жива семиотика. И овојпат книгата има два дела – во првиот дел се разгледува историјата на клучните наратолошки и театролошки поими, а во вториот низ три есеи кои земаат за предмет наративи и една театарска претстава, се покажува применливоста на наратолошките и театролошките концепти денес.

Венко Андоновски (1964, Куманово) е истакнат македонски прозаист, драмски писател и есеист. Работи како редовен професор на Филолошкиот факултет “Блаже Конески” во Скопје, на Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности.

Дипломирал на Катедрата за општа и компаративна книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје. Постдипломски студии по книжевност завршил на Филозофскиот факултет во Загреб. Магистрирал на тема од хрватската (“Матошевите ѕвона”), а докторирал на тема од македонската книжевност (“Структурата на македонскиот реалистичен роман”), на Филолошкиот факултет во Скопје. Автор е на повеќе значајни дела од полетo на кижевноста и науката за кои е наградуван со бројни признанија. Живее и работи во Скопје.

You May Also Like