Продолжуваат истражувања на новата базилика на Хераклеја

Продолжуваат археолошките ископувања на локалитетот Хераклеја, кои се реализираат со поддршка од Министерството за култура …

Herakleja_640Акцент на годинашните активности е ставен на доистражувањето на новата трикорабна базилика од ранохристијанскиот период, впечатлива архитектонска градба, која со својата големина го потврдува значењето на градот како мошне развиен епископски центар.

За време на годинашните истражувања на оваа значајна градба, стручните екипи на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј – Битола открија повеќе архитектонски елементи, и тоа: раскошен мозаик со богати геометриски мотиви, делумно зачувани мозаични подови, повеќе фрагменти од мозаици и од фрескосликарство, а особено внимание привлекуваат и фрагментите од пронајдените мегарски чаши. Според археолозите, новите мозаици во Хераклеја, кои повторно се откриваат по 40 години, се од исклучително значење за збогатување на сознанијата во македонската археолошка наука.

herakleja_2_640

Во изминатите шест години овој антички локалитет, основан од Филип Втори Македонски, поради своето огромно значење, е дел од капиталните проекти финасирани од Владата на Република Македонија.

You May Also Like