Нов роман од Владимир Костов

Во издание на „Матица македпнска“ излезе од печат романот „Дива мисла“ од Владимир Костов, познат македпнски писател, кој веќе пет децени повлечен во својот работен кабинет во Битпла создава епски дела, со бпгати содржински пораки.

Vladimir Kostov - Diva misla

 

– Како голем прозен мајстор во неговите дела писателот не води низ сложените лавиринти на тематскотп милје, во кое носечка улога има семејството Кужуварови. Низ широкипт спектар на настани, на човечки идеали и заблуди како на филмско платнп ја обликува сликата за живеачката во еден затворен
круг, во кој главна цел е потрагата по материјалнотпо богатство. Неговите херои се илузионисти, заблуденици и несреќници, егоисти и самотници, кои не ја споделуваат радоста и среќата со средината во која живеат.

You May Also Like