Конкурс за наградата 13 Ноември

Одборот за доделување на Наградата „13 Ноември” на Град Скопје, деновиве распиша конкурс за доделување на традиционалната награда  на Град Скопје, за 2013 година.

Град Скопје
Град Скопје

Наградата „13 Ноември” на Градот Скопје се доделува на физички и на правни лица како знак на признание на Градот Скопје, за остварувања, во стопанството, науката, публицистиката, уметноста, културата, воспитанието и образованието, здравствената заштита, социјалната заштита, спортот и физичката култура, техничката култура, заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други сегменти на животот, трудот и творештвото, што претставуваат посебен придонес за развојот на Градот и за неговиот севкупен напредок и афирмација во Република Македонија и во светот.

Наградата за значајни остварувања во областите се доделува и на физички и на правни лица од други држави, на ученици и на студенти. Наградата се доделува за творечки труд или континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности што претставуваат посебен придонес за напредокот и афирмацијата на Градот Скопје.

Наградата се доделува за остварувања во изминатиот период од една година (сметано до завршувањето на конкурсот), како и за подолг изминат период кој претставува заокружена творечка или континуирана работна целина. За поединци, група творци, ученици и студенти Наградата се состои од диплома и паричен износ. За правни лица од земјата и за физички и правни лица од други држави се состои од диплома и плакета.

Право на предлагање кандидати за Наградата имаат правни и физички лица. На поранешен добитник Наградата може да му се додели повторно, но не пред истекот на 10 години од добивањето на последната награда. Предлогот за Наградата треба да биде детално образложен, а за кандидатите поединци да содржи и биографија.
Формулар за конкурирање за Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје , може да се подигне во приемната канцеларија на Градот Скопје или да се најде на веб страницата www.skopje.gov.mk. Предлозите се поднесуваат во 3 примероци до Одборот за доделување на Наградата “13 Ноември” на Град Скопје (Град Скопје-Градски парк), Приемна канцеларија. Информации на телефон 3297-357.

Конкурсот трае заклучно со 10 септември 2013 година.

You May Also Like