Книга за Егејска Македонија од Александар Литовски

Здружението на Македонците од Егејскиот дел на Македонија во Битола ја промовираше книгата „Соработката на националноолободителните движења од Вардарскиот, Егејскиот и Пиринскиот дел на Македонија во Втората светска војна (1941-1944)“ од авторот д-р Александар Литовски.

Во овој труд врз основа на документи се докажува дека раководството на македонското националноослободително движење во Втората светска војна постојано и непрекинато се залагало за обединување на Македонија.

You May Also Like