Изложба „Утопии/Дистопии:Документи“ на Кооперација

Во сабота (20 април 2013 година) во просториите на архитектонско студио „Архитектри“, на ул. Франклин Рузвелт, бр. 68, 1/2 (прв кат), со почеток во 20:00 часот ќе се одржи изложбата „Утопии/ Дистопии: документи“ во организација на Кооперација. Изложбата ќе биде отворена само вечерта до 22:0о часот.

Мирна Арсовска, Ивана Драгшиќ, Александар Спасоски, Оливер Мусовиќ, Игор Тошевски, Харалд Шенкер, Инес Ефремова, Славица Тошевска, Дијана Богдановска, Тихомир Јанчовски, Владимир Неделковски, Ѓорѓе Јовановиќ, Јана Јакимовска, Никола Узуновски, Филип Јовановски, Данило Мандиќ, Владимир Јанчевски, Миле Ничевски, Даниел Гонц (Романија), Синиша Лабровиќ (Хрватска)

Изложбата „Утопии/ Дистопии: документи“ има за цел да го отвори прашањето за идеализираните мега-проекции за иднината во општеството и (не)успехот на ваквите конструкти преку конкретни уметнички интервенции токму во јавниот простор како точка во која се вкрстуваат различните интереси, тенденции и интерпретации и ја конституираат општествената реалност. Истовремено, ова е обид да се постават нови прашања и да се дадат толкувања и дефиниции за јавниот простор, неговиот потенцијал и неговата функција во поширокиот општествен контекст.

Во демократското општество сфатено како континуиран процес на постојано реконфигурирање, ваквите времени уметнички интервенции во јавен простор се од клучна важност, имајќи ја предвид способноста на уметноста на специфичен начин да ги обликува, одрази, критикува и редефинира идеалите и противречностите на/во општествениот контекст во кој самата делува. На тој начин, уметноста, која се противи на дефиниција и канонизација, единствено може да биде сфатена како платформа на истражување, преиспитување и артикулација на индивидуалниот говор и израз на плурализмот манифестиран во урбаниот предел исполнет со различни знаци и претпоставени значења, некогаш компатибилни, но и остро спротивставени. Ова е обид да се испита можноста за изнаоѓање на допирните точки помеѓу изолираните индивидуалности како и можностите за мапирање на простори во кои поврзувањето и здружувањето не би резултирале со ограничување на индивидуалните стремежи. Напротив, претпоставката е дека токму преку потенцирање на важноста на непосредната комуникација низ која, во прагматична смисла, може да се дефинира рационалноста, и може да се застане на патот на инструментализираните и стратегиски еднонасочни пораки кои доминираат во јавниот простор.

Ставајќи го акцентот на интервенции изведени во урбаниот контекст и документирајќи ги како траги од индивидуалните ефемерни гестови, документите формираат една колаборативна мини-архива составена од издвоени недетерминирани реалности што се случуваат тука и сега, во обид да ги негира нормативите на тотализирачката, унифицирачка, статична и безлична слика на стварноста.

You May Also Like