Завршен проектот за конзервација на мозаикот на Епископската базилика во Стоби

Во периодот од јуни до август беше реализиран проект за конзервација на мозаикот од Старата епископска базилика во Стоби.

mozaici stobi konzervacija 3

Со конзервацијата беа опфатени сите 72 парчиња (180 м2), отстранети од оригиналната положба во 1991 година. Во текот на 1992 година е исчистена старата подлога на мозаикот, а работите се прекинати во наредните години. Во 2013 година, конзерваторскиот тим предводен од Драган Верговски Алпи ја финализираше конзервацијата преку лиење на мозаикот во варов малтер и негово поставување на подлога од алуминиумско саќе. Проектот беше финасиран од сопствените приходи на Националната установа Стоби. Враќањето на мозаикот назад на подот од ранохристијанската црква е пртедвидено за во 2014 година.

mozaici stobi konzervacija 1

Мозаикот од старата епископска базилика е една од најстарите христијански подни декорации во Македонија. Различните мозаични полиња биле резултат на различни донатори од крајот на 4 век и првата половина на 5 век. Посебно значајно е полето со натпис од кое се дознава дека епископот Евстатиј ја проширил базиликата кон исток во почетокот на 5 век.

mozaici stobi konzervacija 2

 

You May Also Like