Предавање на Звонко Маковиќ на Филозофскиот факултет

По покана на проф. д-р Владимир Величковски на Филозофскиот Факултет при катедрата за Историја на уметност и археологија, утре и задутре (25 и 26 февруари) предаве ќе одржи на проф. д-р Звонко Маковиќ, редовен професор на Универзитетот во Загреб, Филозовски Факултет, отсек за историја на уметност.

Темите на предавањата на прф. Маковиќ се:

– „Споменичната пластика на просторот на Југославија  1945 – 1991, вчера, денес и утре“ на 25 февруари, со почеток во 10:30 часот, во просториите на Филозофскиот Факулет, во салата за седници.

две предавања на 26 февруари :
– „Воневропските култури и модерната уметност “ со почеток во 10:00 часот,
„Современата уметност во воневропските култури (Кина, Индија, Африканските замји и Јапонија “ со почеток во 12:00 часот, во амфитеатар 4.

You May Also Like