Промоција на монографијата „Таор – рановизантиско утврдување и населба од праисторијата до средниот век“

Во просториите на Музеј на град Скопје на 16-ти октомври (вторник) во 12 часот, ќе биде промовирана монографијата „ТАОР рановизантиско утврдување и населба од праисторијата до средниот век“ од авторот м-р Киро Ристов.

Монографскиот труд што е претставен во книгата претставува резултат на повеќегодишни археолошки истражувања вршени од страна на Музеј на град Скопје. Почнувајќи од 2000 година кога локалитетот Градиште, с.Таор, општина Зелениково, Скопје за прв пат беше започнат да се истражува, со мали прекини истражувањата се одвиваа до 2017 година под раководство на авторот м-р Киро Ристов.

Од 2008 година локалитетот се вброи во рамките на капиталните археолошки проекти иницирани од Владата на Република Македонија во координација на Управата за заштита на културното наследство, финансирани од Министерството за култура.

Монографијата содржи 358 страни.

Во нејзината содржина поместени се содржини од истражувањата и тоа:

– Праисториски период (рано бронзено време од 2200 – 1800 год. пред н.е.),

– Хеленистичкиот период од III – II век пред н.е.,

– Раноримскиот период од II – IV век,

– Рановизантиски период од IV – VII век,

– Средновековен период од X – XIII век и

– Доцносредновековна некропола од XV – XVII век.

Стручниот дел завршува со Заклучни согледувања.

Покрај стручниот дел, во книгата посебно се обработуваат:

Наоди на 546 откриени монети, преку каталог во кој е обработена секоја монета. Каталог на 407 откриени наоди со истражувањата. Библиографија на користената литература.

You May Also Like