Конференција „Писменото и книжевното културно наследство од Скопје и Скопско“

Програмата за конференцијата Писменото и книжевното културно наследство од Скопје и Скопско, која во организација на Институтот за македонска литература ќе се одржи во среда, 27 октомври 2021 година со почеток во 10.00 часот.

П Р О Г Р А М А

Среда, 27 октомври 2021

10,00 Отворање на конференцијата
Амфитеатар на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје

Поздравни обраќања

Промоција на зборникот Културниот туризам во афирмација на македонското
културно наследство во Скопје и Скопско
Промотор: Ана Мартиноска

10,45 – 11,00 ПАУЗА
11,00 – 12,00

Работна сесија
Модератори: Илија Велев, Маја Јакимовска-Тошиќ

 • Валентина Миронска-Христовска, Институт за македонска литература, УКИМ,
  Скопје
  Значењето на печатената книга за македонското културно наследство од 19
  век
 • Ѓоко Ѓорѓевски, Православен богословски факултет „Свети Климент Охридски“, УКИМ,
  Скопје
  Ракописите на свети Јоаникиј Ракотински
 • Лилјана Макаријоска, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, УКИМ,
  Скопје
  Етнолингвистичките аспекти на записите од културното наследство во
  Скопско
 • Славчо Ковилоски, Институт за македонска литература, УКИМ, Скопје
  Јордан Хаџи Константинов Џинот и писменото и книжевното наследство од
  Скопје и Скопско
 • Ана Мартиноска, Жарко Иванов, Институт за македонска литература, УКИМ, Скопје
  Предизвици при дигитализација на нематеријално културно наследство
  (врз примерот на аудио-материјалите од Васил Хаџиманов снимени во периодот по
  скопскиот земјотрес во 1963 г.)

12,00 – 12,15 ПАУЗА
12,15 – 13,15

 • Славица Петровска-Ѓорѓевска, Институт за македонска литература, УКИМ, Скопје
  Орнаментиката во Скопскиот празничен минеј од XIII век
 • Сарита Трајанова, Институт за македонска литература, УКИМ, Скопје
  Писменото и книжевното културно наследство во трезорите
  на институциите во Скопје
 • Маја Јакимовска-Тошиќ, Институт за македонска литература, УКИМ, Скопје
  Средновековните книжевници од Скопје и Скопско
 • Илија Велев, Институт за македонска литература, УКИМ, Скопје
  Македонските ракописни писмени и книжевни споменици со потекло од
  Скопје и Скопско

13,15 – 13,30 ДИСКУСИЈА ПО СИТЕ РЕФЕРАТИ
13,30 ЗАТВОРАЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА

Времето за излагање е ограничено на 10 минути.

Организационен одбор
д-р Илија Велев (претседател), д-р Маја Јакимовска-Тошиќ (член) и
д-р Сарита Трајанова (секретар)

Конференцијата како проект од областа на културата е со поддршка на:
Градот Скопје
Министерството за образование и наука
Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во
Скопје

You May Also Like