Методот на Хелен Дорон

Не можеме да ја претскажеме иднината, но знаеме, дека идните поколенија, ќе говорат на англиски, многу повеќе од нас.

Што е Helen Doron Early English ?

Helen Doron Early English е уникатен метод, за лесно и брзо учење, разбирање и говорење на англиски. Материјалите кои се користат се разработени од лингвисти и психолози, а го емитираат природниот процес на усвојување на јазикот кај децата и ги мотивраат да го научат полесно преку песнички, музика, движења и игри.

Методот на Хелен Дорон, повеќе од 25 години ја докажува својата ефективност, во многу држави во светот. Наменет е претежно за деца од 3 месеци, па до 14 години. Основна одлика кај него, е што го следи природниот процес на разбирање на јазикот- прво се развива разбирањето, па говорот, а читањето и пишувањето, се учат покасно. Освен тоа методот, се заснова на пофалби и награди, со што се стимулира, развојот на децата, нивната личност, доверба, способности да се трудат и да постигнуваат резултати.

А зошто бебињата и малите деца мора да учат втор јазик, кога не го разбираат добро Македонскиот?

Учењето на втор јазик, во рана возраст, го помага развојот на мозокот и интелектот. Бројни истражувања покажале дека, мозокот на повеќе-јазичните луѓе, користи повеќе неврони од тој на едно-јазичните. Со тоа мозочната дејност, е поголема кај првите. Оптимална возраст, за учење на втор јазик, е времето кога се учи првиот, според Хелен.

Колку помало е детето, толку полесно и природно ќе го усвои акцентот и граматиката…поточно, вториот ќе му биде како роден јазик.

Основните песнички на англиски, се одлично помагало за учење на јазикот. Кратките римувани стихови се учат полесно… Ова е наш избор од елементарни песнички на англиски, кои може да ги научите и дома…

Alphabet
A – B – C – D – E – F – G
H – I – J – K – L – M – N – O – P
Q – R – S
T – U and V,
W – X – Y and Z
Now I know my A – B – C’s
Next time won’t you sing with me?

One, two, three, four
1, and 2, and 3, and 4
I am sitting on the flour
I am playing with a ball
And a pretty little doll.

Week
Monday’s child is nice and slow
Tuesday’s child is go, go, go
Wednesday’s child is very funny
Thursday’s child is happy and sunny
Friday’s child is like a king
Saturday’s child can dance and sing
Sunday’s childe can stand on her head
And count the ghosts under her bed!

Colors
Red, yellow, pink and white.
Let’s play ball day and night!

Animals
Cock is happy,
Fox is sad.
Cat is pretty,
Wolf is bed.

The Star
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

Rain
Rain, rain go away
Rain, rain go away,
Come again another day.

Funny Valentines
Boys are silly.
Girls are smart.
I love you
With all my heart.

You May Also Like