(Видео) Супер Марио во живо

Супер Марио во живо! Интересен концепт доколку е само игра и доколку нема губење на „животи“, инаку не би било баш примамливо, нели? Поготово, доколку се знае дека противникот напаѓа со бомби, огнови и разноразни човекојадечки животни и билки. 😉You May Also Like